Uslovi korišćenja Moj m:tel portala
(u daljem tekstu: Uslovi)


1.    Opšte odredbe

1.1  Mtel a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Mtel) omogućava korišćenje usluga i sadržaja Moj m:tel portala, koji se nalazi na internet stranici www.mtel.ba (u daljem tekstu: Moj m:tel portal) kreiranjem i korišćenjem jedinstvenog Korisničkog naloga i lozinke za pristup Moj m:tel portalu (u daljem tekstu: Korisnički račun).

1.2  Kreiranje Korisničkog računa može izvršiti korisnik usluga mobilne ili fiksne telefonije Mtela (u daljem tekstu: Korisnik).

1.3  Prilikom registracije, odnosno kreiranja Korisničkog računa, Korisnik potvrđuje da je u cjelosti upoznat sa ovim Uslovima i prihvata ih u cjelosti.

2.    Kreiranje Korisničkog računa

2.1  Korisnički računa se kreira putem registracije koja je dobrovoljna i podrazumijeva dobrovoljno pružanje podataka o Korisniku.

2.2  U postupku registracije Korisnik je dužan dati tačne i potpune lične podatke u skladu sa instrukcijama za registraciju. Obim te vrste podataka koje Mtel traži prilikom registracije nužan je prvenstveno radi zaštite prava i interesa Korisnika, jer se time obezbjeđuje odgovarajući nivo provjere identiteta radi registracije, te u svrhu ispunjavanja svih prava i obaveza iz odnosa Korisnika sa Mtelom, po izvršenoj registraciji. Podaci koji se unose prilikom registracije obrađuju se i kako bi Mtel bio u mogućnosti pružiti Korisniku sve usluge predviđene korišćenjem portala i sadržaj Moj m:tel portala.

2.3  Unosom podataka Korisnik potvrđuje tačnost i potpunost pri registraciji dobrovoljno navedenih podataka.

2.4  Postupak registracije obuhvata sljedeće:

1. dobijanje ličnog identifikacionog broja (u daljem tekstu: LIB), u čijem postupku Korisnik bira lozinku i email adresu za komunikaciju

2. unos podataka

3. prihvatanje ovih Uslova.

Rok za prihvatanje/odbijanje registracije Korisničkog računa i odobravanje LIB-a je 3 /tri/ radna dana.

2.5  U slučaju gubitka lozinke, Korisnik ima mogućnost da unošenjem dodatnih podataka koje je kreirao prilikom registracije, dobije novu lozinku. U slučaju da Korisnik ne navede tačne podatke prilikom unošenja dodatnih podataka, potrebno je da se obrati na prodajno mjesto Mtela, gdje će se izvršiti provjera podataka, nakon koje će Korisnik dobiti privremenu lozinku, koju je potrebno promijeniti prilikom prvog logovanja.

2.6  Registracijom Korisničkog računa Korisnik potvrđuje da je potpuno poslovno sposoban i pravno ovlašćen za registraciju i preduzimanje svih radnji sa Mtelom koje mu se prema ovim Uslovima omogućuju, te potvrđuje da je pročitao i da u cjelosti prihvata ove Uslove odabirom  odgovarajuće ponuđene opcije.

3.    Sadržaj i usluge Moj m:tel portala

3.1  Korisnički račun omogućava Korisniku:

1.  pristup personalizovanim uslugama - uključenje ili isključenje ponuđenih usluga ili promjenu podataka, i to:

•  usluga „Račun na mail" - omogućava Korisniku dostavu računa za telekomunikacione usluge isključivo putem elektronske pošte (e-mail);

•  usluga „Moj račun" – nudi pristup računima, odnosno pregled računa mobilne i fiksne telefonije, uvid u ispis odlaznog saobraćaja za postpaid usluge mobilne i fiksne telefonije, uvid u trenutno stanje potrošnje u tekućem obračunskom periodu za postpaid usluge mobilne telefonije i dostavu računa za telekomunikacione usluge putem elektronske pošte – isključivo dostupna uz predhodno podnesen Zahtjev za uslugu„Moj račun"  na Mtel prodajnom mjestu;

•  usluga „CLIR" – onemogućava identifikaciju broja Korisnika na ekranu aparata korisnika kome je upućen poziv;

•  usluga „Slušam te" – omogućava Korisniku da, kada poziva drugog korisnika koji je ili nedostupan ili mu je mobilni aparat isključen, ostavi govornu poruku;

•  usluga „Ko me zvao" – omogućava Korisniku da putem besplatnog SMS-a primi obavještenje o propuštenim pozivima za vrijeme kada je bio nedostupan;

•  usluga „Poziv na čekanju" – omogućava Korisniku identifikaciju još jednog pozivaoca u toku razgovora;

•  usluga „Govorna pošta" – omogućava komunikaciju sa drugim korisnicima kada Korisnik nije u mogućnosti da razgovara direktno (telefonska sekretarica).

2.  komunikaciju sa Mtelom u elektronskom obliku

3.  pristup programu Vjerni korisnici – uvid u stanje bodova prikupljenih u programu Vjerni korisnici , koji će biti omogućen nakon izvršenja tehničke realizacije Programa lojalnosti

Rok za izvršenje podnesenog Zahtjeva korisnika za uključivanje/isključenje usluga, putem Moj m:tel portala je 3 /tri/ radna dana.

3.2  Mtel zadržava pravo ukidanja i promjene izgleda i sadržaja Moj m:tel portala, te svih usluga i podstranica koje su sastavni dio Moj m:tel portala. Takođe, Mtel zadržava pravo dodavanja novih usluga, odnosno funkcionalnosti na Moj m:tel portal. Mtel neće biti odgovoran Korisniku za eventualnu štetu nastalu usljed takvih promjena.

3.3  Prihvatanjem ovih Uslova Korisnik potvrđuje da je prethodno obaviješten i saglasan je sa tim da usluge i sadržaji na Moj m:tel portalu uključuju reklame, obavještenja, poruke administratora i slične poruke Mtela, u svrhu redovnog obavještavanja Korisnika i normalnog funkcionisanja pripadajućih usluga i sadržaja.

4.    Odgovornost i obaveze Korisnika

4.1  Korisnik se obavezuje da će svoj LIB držati u strogoj tajnosti, i čuvati sa dužnom pažnjom, te se obavezuje da ga neće otkrivati ili na bilo koji način učiniti dostupnim trećim, odnosno neovlašćenim licima.

4.2  Korisnik je isključivo odgovoran za svaku radnju, uključujući i svaku izjavu volje datu pod njegovim LIB-om, koja će se smatrati izjavom volje osobe koja je registrovana kao korisnik predmetnog Korisničkog računa.

4.3  Mtel neće snositi odgovornost ni po kakvoj osnovi i ni za kakvu štetu koja može nastati Korisniku i/ili trećim licima usljed postupanja suprotno odredbama ovih Uslova i/ili nepravilnog postupanja sa Korisničkim računom i/ili zloupotrebe i/ili neovlašćenog korišćenja Korisničkog računa, odnosno za štetu koja je povezana ili može biti povezana sa ovim postupanjem i/ili zloupotrebom.

4.4  Korisnik se obavezuje da će prilikom korišćenja Korisničkog računa preduzimati odgovarajuće mjere bezbjednosti, i to:

1.  odjavu Korisnika svaki put nakon korišćenja Korisničkog računa, a kako bi se izbjegla mogućnost zloupotrebe,

2.  u slučaju bilo kakve sumnje u moguću zloupotrebu i/ili neovlašćeno korišćenje  njegovim Korisničkim računom, odnosno LIB-om, Korisnik je dužan da se obrati na prodajno mjesto Mtela radi promjene LIB-a.

4.5  U slučaju sumnje na bilo kakvu zloupotrebu usluge, servera i/ili druge infrastrukture Mtela, Mtel zadržava pravo preduzimanja svih dopuštenih radnji potrebnih radi omogućavanja pravilnog rada servera i druge infrastrukture Mtela, kao i usluga, što uključuje kontrolu sadržaja postavljenog na server koji se može ukloniti ako se utvrdi da je njegovo postavljanje, odnosno korišćenje Moj m:tel portala protivno ovim Uslovima i/ili odgovarajućim zakonskim i podzakonskim propisima. U tom slučaju, Mtel neće ni na koji način biti odgovoran Korisniku za navedene radnje.

4.6  Mtel se ne može i neće se smatrati odgovornim za štetu koja proizlazi iz zloupotrebe sadržaja i usluga Moj m:tel portala od strane neovlašćenog lica, niti će biti odgovoran za bilo koju štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kojem trećem licu u vezi sa korišćenim uslugama kojima je moguće pristupiti putem Moj m:tel portala.

4.7  Mtel se ne može i neće se smatrati odgovornim za bilo koju štetu koja može nastati zbog prekida internetske veze tokom trajanja pristupa Moj m:tel portalu.

5.     Politika privatnosti i zaštita ličnih podataka

5.1  Mtel se obavezuje da će poštovati privatnost Korisnika koji se registruju na Moj m:tel portal. Registracijom u skladu s ovim Uslovima, Korisnik daje saglasnost Mtelu da lične podatke unesene prilikom registracije, smije obrađivati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, a  u svrhu registracije na Moj m:tel portal i ispunjavanja prava i obaveza po osnovu ovih Uslova.

5.2  Mtel će preduzimati sve neophodne mjere zaštite ličnih podataka. Mtel neće biti odgovoran za povrede uzrokovane nezakonitim presretanjem komunikacija ili drugim krivičnim djelom.

5.3  Mtel zadržava pravo da, putem elektronske pošte, upućuje Korisniku servisna obavještenja, poruke administratora i slične poruke, isključivo u svrhu redovnog obavještavanja Korisnika Moj m:tel portala.

6.    Ukidanje i zabrana korišćenja Korisničkog računa

6.1  U slučaju postupanja Korisnika koje je u suprotnosti sa ovim Uslovima, pozitivnopravnim propisima, Opštim uslovima za pružanje telekomunikacionih usluga, Mtel zadržava pravo da, bez prethodne najave ili obrazloženja, ukine ili privremeno onemogući korišćenje Korisničkog računa, što može podrazumijevati ukidanje ili privremeno onemogućavanje korišćenja jedne ili više usluga dostupnih na Moj m:tel portalu.

6.2  Mtel ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu ovakvim ukidanjem ili privremenim onemogućavanjem korišćenja Korisničkog računa, odnosno jedne ili više usluga Moj m:tel portala.

6.3  Korisnici kojima je nakon registracije na Moj m:tel portal prestao pretplatnički odnos, nemaju mogućnost korišćenja svih funkcionalnosti Moj m:tel portala, odnosno omogućena im je isključivo komunikacija sa Mtelom u elektronskom obliku.

7.    Završne odredbe

7.1  Mtel zadržava pravo da izmijeni ove Uslove, o čemu će na odgovarajući način obavijestiti Korisnike.

7.2  Ovi Uslovi stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Mtel a.d. Banja Luka.